2.12.2018, Pierwsza Niedziela Adwentu, Łk 21, 25-28. 34-36

 Ewangelia, Łk 21, 25-28. 34-36


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Chrystus pouczający uczniów o bliskim nadejściu Królestwa Bożego przestrzegał przed obciążeniem serc troskami doczesnymi. Kościół pierwotny odczytywał te przestrogi jako zachętę do wstrzemięźliwości i postu. Święty Paweł pisał w Liście do Filipian: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 12-13). Nakazane posty kościelne miały polegać nie tylko na powstrzymywaniu się od potraw, ale też „od wszelkich żądz cielesnych”. Jak twierdził jeden z Ojców Kościoła św.Leon Wielki „gdy przeto ciało powstrzymuje się od pokarmów, dusza niechaj powstrzymuje się od błędów”.

 

Początek Adwentu wiąże się podejmowaniem postanowień, które mają przygotować do Świąt Bożego Narodzenia. Jezus podał nam bardzo konkretne zalecenia: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.


Co powoduje, że moje serce staje się ociężale? Co odciąga mnie od modlitwy? Nad czym będę szczególnie czuwać w okresie Adwentu? Od jakich błędów chciałabym się szczególnie ustrzec?

 


© 2019 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone przez Mega Group