top2

Zasłuchani w Serce Maryi Uwierz w Jezusa Maria Vadia - W końcu bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi

 

Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz(Ps 50,15)
Z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają (Łk 1, 69-79)

Dary Ducha Świętego w przypowieściach NT

Dar Mądrości

Mt 13,1-23

Przypowieść o siewcy

1Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. 2Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. 3I mówił im wiele w przypowieściach2tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. 4A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. 5Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. 6Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. 7Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 8Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 9Kto ma uszy, niechaj słucha!».

Cel przypowieści

10Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?»11On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano5. 12Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. 13Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. 14Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza7: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 15Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. 16Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 17Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Wyjaśnienie przypowieści o siewcy

18Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! 19Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 20Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; 21ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. 22Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 23Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

 

Dar Rozumu

Mt 13,47-52

Przypowieść o sieci

47Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 48Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. 49Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych 50i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 51Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». 52A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare»

 

Dar Rady

Mt 13,24-30.36-43

Przypowieść o chwaście

24Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. 25Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 26A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 27Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" 28Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" 29A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 30Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"».

Wyjaśnienie przypowieści o chwaście

36Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» 37On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 38Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 39Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. 40Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. 41Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, 42i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

 

Dar Męstwa

Mt 13,44-46

Przypowieść o perle

45Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. 46Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

 

Dar Umiejętności

Mt 13,31-32

Przypowieść o ziarnku gorczycy

31Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. 32Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach».

 
Dar Pobożności

Mt 13,44

Przypowieść o skarbie

44 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

 

Dar Bojaźni Bożej

Mt 13, 33-35

Przypowieść o zaczynie

33Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». 34To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. 35Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.